spinner
Táto webová stránka používa súbory cookies. Ak má váš internetový prehliadač povolené ukladanie cookies, prehliadaním našej stránky súhlasíte s podmienkami používania cookies na našom webe Viac informácií →

Etický kódex

Etický kódex Fajn realitnej kancelárie

PREAMBULA

Základné ustanovenia

I.

Etický kódex predstavuje záväzok kompetentnosti, zodpovednosti a profesionalizmu členov Fajn realitnej kancelárie voči klientom a všetkým subjektom v oblasti trhu s nehnuteľnosťami a zároveň upravuje vzťahy medzi členmi Fajn realitnej kancelárie navzájom.

II.

Záväznosť etického kódexu nie je len osobná. Je to organizačná záväznosť, aby sa neuskutočnil neprofesionálny krok člena Fajn realitnej kancelárie, ktorý by svojou neprofesionalitou zmaril profesionálny a stavovský imidž každého ďalšieho člena Fajn realitnej kancelárie aj Fajn realitnej kancelárie ako celku.

III.

Akceptovanie etického kódexu a jeho dodržiavanie je jednou z podmienok členstva vo Fajn realitnej kancelárii. Len na základe tohto akceptovania možno dosiahnuť predpoklady na spoluprácu, vzdelávanie, uznanie a účinnosť Fajn realitnej kancelárie. Akceptovanie etického kódexu má spĺňať nasledujúcich päť princípov.

KAPITOLA I.

Princípy etického kódexu

I. Povinnosť byť vzdelaným a informovaným

Etický kódex zahŕňa ustanovenia, ktoré požadujú, aby osoby, členovia Fajn realitnej kancelárie, zaoberajúci sa obchodom s nehnuteľnosťami, boli informovaní o zákonoch, navrhovaných legislatívnych úpravách, vládnych uzneseniach, o verejnej politike a o bežných trhových podmienkach tak, aby mohli plne a presne radiť svojim klientom (za klienta sa považuje obchodná strana, s ktorou má realitná kancelária zmluvný vzťah) v rámci svojich kompetencií. Etický kódex ďalej požaduje, aby títo ľudia (makléri) konali pri svojej činnosti vždy kvalifikovaným spôsobom, čestne, v súlade s dobrými mravmi, týmto štatútom Fajn realitnej kancelárie a platnými právnymi normami Slovenskej republiky.

II. Povinnosť byť čestným

Etický kódex zakazuje podvody, zneužívanie zastúpenia a nezákonné obchodovania. Osoba zaoberajúca sa obchodovaním s nehnuteľnosťami sa musí zaviazať, že nebude zveličovať či naopak zatajovať dôležité fakty a že upozorní na každý súčasný alebo možný konflikt záujmov, pokiaľ ide o majetok alebo zastupované osoby.

III. Povinnosť viesť si depozitný účet

Etický kódex vyžaduje, aby si Fajn realitná kancelária viedla samostatný depozitný účet v prípade, ak preberá do úschovy finančné prostriedky od tretích osôb (kúpnu cenu, resp. jej časť) a členovia Fajn realitnej kancelárie sú povinní prijaté zálohy ihneď odovzdať Fajn realitnej kancelárii do úschovy.

IV. Povinnosť zabrániť sporu s ďalšími sprostredkovateľmi nehnuteľností

Etický kódex požaduje, aby sa kolegovia - obchodníci s nehnuteľnosťami vyhýbali sporu medzi sebou navzájom. Tieto spory by mohli prekážať profesii a ovplyvňovať služby poskytované ich klientom. V tejto súvislosti etický kódex vyžaduje, aby zmluvy uzatvárané s klientmi boli v maximálnej možnej miere zmluvami o výhradnom zastúpení (exkluzívnymi zmluvami). Ak osoba spolupracuje s inou osobou, etický kódex podporuje túto spoluprácu v zmysle rýchleho obslúženia klienta. V prípade sporu, ktorému nemožno zabrániť, etický kódex požaduje, aby bol predmet sporu predložený konateľovi Fajn realitnej kancelárie (ako arbitráži).

V. Povinnosť podrobiť sa disciplíne Fajn realitnej kancelárie

Etický kódex vyžaduje, aby v prípade akéhokoľvek sporu medzi členmi Fajn realitnej kancelárie bol tento v prvom rade riešený konateľom Fajn realitnej kancelárie. V takomto prípade sú strany povinné poskytnúť konateľovi Fajn realitnej kancelárie všetky požadované materiály a fakty a účinne pri riešení sporu napomáhať. V prípade, ak sa člen Fajn realitnej kancelárie odmietne podriadiť rozhodnutiu konateľa Fajn realitnej kancelárie, môže tento vylúčiť člena Fajn realitnej kancelárie a ukončiť komisionársku zmluvu.

KAPITOLA II.

Profesionalizmus

I. Význam etického kódexu má štyri dimenzie :

1. Je akceptovaný ľuďmi, ktorí pôsobia v obchode s nehnuteľnosťami a snažia sa etablovať ako profesionáli a tými, ktorí sú pripravení akceptovať isté poverenia a kolektívnu zodpovednosť a zaručené záväzky, ktoré predpokladá a ukladá profesionalizmus.

2. Poskytuje základný návod etického správania sa pri obchodovaní s nehnuteľnosťami.

3. Poskytuje pozitívny smer rozvoja práce a administratívnej činnosti Fajn realitnej kancelárie, ktorá ho prijíma ako súbor činností, ktoré má v stanovách a má za cieľ ich realizovať.

4. Definuje povinnosti a záväzky nad rámec pôsobnosti zákona.

KAPITOLA III.

Zásady I.

Dobré meno – profesia

Maklér pri výkone svojho povolania nesmie učiniť žiadne konanie, ktoré by sa priečilo dobrým mravom, slušnému a korektnému správaniu sa, a ktoré by ohrozovalo jeho česť a dobré meno realitnej kancelárie. Môže použiť len také prostriedky, ktoré pripúšťajú právne predpisy.

Maklér pri výkone svojho povolania je povinný dbať o dobré vystupovanie a celkovú úpravu zovňajška (vrátane oblečenia), aby jeho vážnosť zodpovedala požadovanej úrovni kladenej profesionálom, a aby svojim vystupovaním zároveň reprezentoval Fajn realitnú kanceláriu.

II. Nezávislosť člena

Vzťah člena ku klientom, súdom, úradom a ďalším osobám sa pri výkone jeho povolania riadi zásadou nezávislosti.

Člen je povinný vyhýbať sa zásahom do svojej nezávislosti (vrátane takých, ktoré vyplývajú z jeho osobných záujmov) a usiluje sa o to, aby nezľavoval zo svojich profesionálnych kritérií.

III. Dôvera

Vzťah člena a klienta je založený na vzájomnej dôvere.

V súvislosti s výkonom povolania člen nesmie utajeným spôsobom vyhotoviť zvukový alebo obrazový záznam o rozhovore s klientom alebo inou osobou o predmete sprostredkovania.

Zvukové alebo obrazové záznamy, ktoré mu boli poskytnuté klientom, nemôže použiť v iných prípadoch ako v realitnej činnosti.

IV. Zachovávanie mlčanlivosti

Povinnosť mlčanlivosti člena a jeho pracovníkov trvá aj po skončení poverenia (je časovo obmedzená po dobu 5 rokov po skončení zmluvy).

Člen je povinný vyžadovať od svojich spolupracovníkov a všetkých ďalších osôb s ktorými spolupracuje pri poskytovaní právnej pomoci, aby zachovávali povinnosť mlčanlivosti rovnako, ako on sám.

V. Záujmy klienta

Pri poskytovaní služieb chráni člen Fajn realitnej kancelárie záujmy klienta v súlade s etickým kódexom.

VI. Poskytovanie služieb

Maklér poskytuje služby len v rámci poverenia klienta.

Maklér poskytuje služby bez zbytočného odkladu, svedomite a zodpovedne. Za poskytnutú službu je člen osobne zodpovedný v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

Maklér je povinný :

a) priebežne informovať klienta o vývoji prípadu, ktorý mu bol zverený,

b) bez zbytočného odkladu upovedomiť klienta o všetkých dôležitých úkonoch a oboznámiť ho s podstatnými písomnosťami, ktoré dostáva alebo odosiela,

c) v primeranej lehote reagovať na požiadavky klienta,

d) starostlivo nakladať s dokladmi, ktoré mu boli zverené, chrániť ich pred poškodením, stratou, odcudzením alebo zničením a urobiť všetky potrebné opatrenia na ich ochranu pred nepovolanými osobami a dodržiavať štatút Fajn realitnej kancelárie o nakladaní s údajmi.

Maklér poskytuje služby vo veci, ktoré je schopný po odbornej stránke viesť. Prípadne si môže prizvať konateľa Fajn realitnej kancelárie.

VII. Odmena za poskytnutie služieb

Člen poskytuje služby za odmenu v súlade s príslušnou zmluvou.

Pri určení provízie sa členovia zaväzujú rešpektovať jej obvyklú výšku pre daný druh sprostredkovania.

Člen môže poskytnúť služby bezplatne len so súhlasom konateľa Fajn realitnej kancelárie vo výnimočnom prípade.

Po skončení každej veci je člen povinný vec klientom po finančnej stránke riadne zúčtovať.

Ak požaduje člen od klienta preddavok na odmenu alebo náhrady nákladov, nesmie takýto preddavok byť inkasovaný v prospech člena ale výlučne v prospech Fajn realitnej kancelárie.

VIII. Peňažné prostriedky klienta

Ak boli členovi zverené peňažné prostriedky pre klienta alebo pre tretiu osobu ako časť kúpnej ceny alebo celku, je člen povinný tieto prostriedky ihneď odovzdať Fajn realitnej kancelárii do úschovy.

Člen nesmie použiť peňažné prostriedky klienta na iný účel, než boli určené.

Zverené kľúče od nehnuteľnosti, ktoré klient odovzdá členovi je člen povinný okamžite odovzdať Fajn realitnej kancelárii do úschovy a tieto si vyžiadať len za účelom obhliadky nehnuteľnosti a následne ich späť odovzdať do úschovy. Člen sa zaväzuje nescudziť ani žiadnym iným spôsobom nepoškodiť majetok klienta a to či už pri obhliadkach nehnuteľnosti alebo pri inej činnosti. Zároveň sa zaväzuje pri obhliadkach nehnuteľnosti s klientom dávať pozor, aby ani klient nescudzil ani inak nepoškodil majetok klienta.

IX. Konanie pred úradmi

V konaní pred úradmi je člen povinný zachovávať slušnosť, korektnosť a svojim vystupovaním pred úradmi prispievať k dôstojnosti a vážnosti úkonov, ktorých sa zúčastňuje. Člen je povinný, pri zachovaní náležitej úcty a zdvorilosti voči úradom, zastávať záujmy svojho klienta čestne a to spôsobom, o ktorom predpokladá, že je v rámci zákonom daných možností najprospešnejší pre jeho klienta.

KAPITOLA IV.

Vzťahy medzi členmi Fajn realitnej kancelárie

I. Kolegiálnosť

Vzťahy medzi členmi sa spravujú zásadou stavovskej a profesionálnej kolegiálnosti, postavenej na dôvere a spolupráci v záujme ich klientov a v záujme predchádzania sporom.

Každý člen je povinný iných členov uznávať ako svojich kolegov a správať sa voči ním zdvorilo a korektne.

Osobný a s vecou nesúvisiaci písomný alebo ústny útok proti kolegovi je porušením zásad kolegiálnosti.

Ak sa podľa názoru člena iný člen správa v rozpore s týmito pravidlami, je povinný ho na to vhodným spôsobom upozorniť. Ak nedôjde k náprave, môže sa obrátiť na konateľa Fajn realitnej kancelárie.

Člen je povinný pred podaním žaloby alebo iného podania proti inému členovi poskytnúť tomuto inému členovi možnosť urovnania veci zmierom pred konateľom Fajn realitnej kancelárie. Člen je povinný zachovávať mlčanlivosť počas disciplinárneho konania.

II. Spolupráca

Člen, na ktorého sa obráti iný člen s konkrétnym obchodným prípadom je povinný informovať ho bezodkladne o spôsobe vybavenia jeho dožiadania, prípadne mu oznámiť prekážky, ktoré mu v tom bránia. V prípade spolupráce na spoločnom obchode je povinný na požiadanie predložiť súvisiace doklady.

Člen je povinný bez zbytočného odkladu prijať od iného člena riadne doručovanú písomnosť a potvrdiť jej prijatie.

Člen, ktorý sa dozvie, že ho klient poveril zastupovaním v určitej veci miesto iného člena, je povinný vyrozumieť o tom bez zbytočného odkladu tohto člena.

KAPITOLA V.

Názov člena v živnosti

I. Názov člena

Člen nesmie používať ako názov vo svojej živnosti s uvedením názvu Fajn realitnej kancelárie – meno člena.

Súčasťou názvu môže byť aj akademický titul člena.

V listinách, korešpondencii, reklame má právo člen užívať aj označenie Fajn realitnej kancelárie – meno člena .

II. Reklama

Člen je povinný sa prezentovať predovšetkým kvalitným výkonom svojho povolania a primeranou reklamou. Člen je povinný dbať o to, aby obálky, hlavičkový papier, pečiatky, vizitky a iné formy zverejňovania údajov o jeho činnosti, ktoré používa, boli dôstojné. Člen nesmie na tlačivách uvádzať údaje pochvalné alebo neprimerane vyzdvihujúce člena alebo ním poskytovanú službu.

III. Ukončenie alebo pozastavenie poskytovania služieb

V prípade ukončenia alebo dlhšiu dobu trvajúceho prerušenia poskytovania služieb je člen povinný : a) usporiadať si svoje záväzky voči Fajn realitnej kancelárii, klientom a iným členom a splniť si svoje povinnosti k súdom a úradom a všetky daňové povinnosti, b) určiť člena, ktorý ho bude zastupovať a v prípade, že sa mu to nepodarí, oznámiť túto skutočnosť bez zbytočného odkladu Fajn realitnej kancelárii.

KAPITOLA VI.

Záverečné ustanovenia

Dodržiavanie tohto etického kódexu by mal každý maklér považovať za vec svojej profesionálnej cti.

Podpisom etického kódexu člen potvrdzuje, že ho dôkladne prečítal a že sa ním bude riadiť.