spinner
Táto webová stránka používa súbory cookies. Ak má váš internetový prehliadač povolené ukladanie cookies, prehliadaním našej stránky súhlasíte s podmienkami používania cookies na našom webe Viac informácií →

Reklamačný poriadok

(ďalej len ako "Reklamačný poriadok”)

Tento Reklamačný poriadok je vydaný Fajn realitnou kanceláriou, prevádzkovanou spoločnosťou Fajn reality s.r.o., so sídlom Zimná 20, 040 01 Košice, IČO: 52 097 773, Prevádzka: OC TIP TOP ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice I., oddiel Sro, vložka č. 45345/V (ďalej len „realitná kancelária“) a bol prijatý s účinnosťou od 20.6.2018.

1. Realitnou kanceláriou sa pre účely tohto Reklamačného poriadku rozumie hore uvedená spoločnosť Fajn reality s.r.o .

2. Reklamáciou sa pre účely tohto Reklamačného poriadku rozumie klientom uplatnené právo zo zodpovednosti za vady služieb poskytovaných realitnou kanceláriou v lehotách určených týmto Reklamačným poriadkom. Pri všetkých reklamáciách sa postupuje v súlade s aktuálnym Reklamačným poriadkom a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR (najmä so zákonom č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov) (ďalej len “reklamácia”). Reklamácie vybavuje : PhDr. Júlia Gregová, konateľ spoločnosti Fajn reality s.r.o., tel. kontakt: 0918 485 305, osoba poverená vybavovaním reklamácií (ďalej len ako „Poverená osoba”).

3. Klientom sa pre účely tohto Reklamačného poriadku rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorej realitná kancelária poskytuje realitné služby (ďalej len „klient“).

4. Službou sa rozumie akákoľvek činnosť, ktorá je ponúknutá klientovi, tzn. poskytovanie realitného poradenstva a sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (ďalej len ako „Služby”). Služby musia byť poskytnuté riadne a určité plnenie nesmie mať vady. Realitná kancelária môže vystaviť faktúru len za reálne poskytnuté Služby a len podľa aktuálne platného cenníka.

5. Realitná kancelária je povinná oboznámiť klienta s obsahom platného Reklamačného poriadku a zároveň ho umiestniť na viditeľnom a klientovi dostupnom mieste v priestoroch svojej realitnej kancelárie v OC TIP TOP, Čsl.  armády 18, 040 01 Košice. Klient potvrdzuje, že bolo oboznámený s Reklamačným poriadkom svojim podpisom na Zmluve o poskytovaní realitných služieb, prípadne inej obdobnej zmluve.

6. K reklamácii je klient vždy povinný predložiť doklad( faktúru) o poskytnutí Služby.

7. Právo zodpovednosti za vady poskytovanej Služby, prípadne za nesprávne vyfakturovanú sumu odmeny, musí klient u Poverenej osoby danej realitnej kancelárie uplatniť bez zbytočného odkladu, t.j. čo najrýchlejšie, potom ako chybu zistí, avšak nie neskôr ako tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry klientovi, resp. odo dňa, kedy sa stala skutočnosť zakladajúca dôvod reklamácie.

8. V prípade, že klient neuplatní svoje právo v zmysle bodu 1.7 tohto Reklamačného poriadku, tak márnym uplynutím tejto lehoty toto právo zanikne.

9. Ak klient usúdi, že služby poskytované realitnou kanceláriou sú nedostatočné alebo má voči nim výhrady, je oprávnený uplatniť ich formou reklamácie u realitnej kancelárie, a to písomne (e-mailom alebo poštou na kontaktné údaje uvedené vyššie), prípadne osobne v prevádzke realitnej kancelárie. Realitná kancelária zodpovedá za vady služieb poskytnutých klientovi.

10. Poverená osoba spíše s klientom o reklamácii, ktorá je u nej uplatnená, reklamačný protokol na aktuálne platnom formulári. Klient má právo na kópiu reklamačného protokolu

11. Reklamácia bude realitnou kanceláriou vybavená do troch (3) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Poverená osoba s klientom písomne nedohodne inak. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako tridsať (30) kalendárnych dní (lehota nevyhnutná na nestranné posúdenie a vyriešenie reklamácie).

12. Realitná kancelária oznámi klientovi spôsob vybavenia reklamácie a vydá Klientovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Spôsob vybavenia reklamácie bude určený v závislosti od druhu vady. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má klient právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. V odôvodnených prípadoch pokiaľ nemožno vadu bezodkladne odstrániť, možno reklamáciu vybaviť aj neskôr.

13. Reklamácia klienta môže byť uznaná ako oprávnená alebo neoprávnená. Pokiaľ realitná kancelária uzná reklamáciu za oprávnenú a vadu nemožno bezodkladne odstrániť, poskytne klientovi primeranú náhradu. Náhradou sa rozumie predovšetkým zľava z odplaty za poskytované realitné služby.

14. Reklamácia klienta musí byť vybavená v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Realitná kancelária je povinná o vybavení reklamácie vydať písomný doklad v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

15. Klient má právo obrátiť sa na realitnú kanceláriu so žiadosťou o nápravu (poštou alebo e-mailom), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým realitná kancelária vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že realitná kancelária porušila jeho práva. Ak realitná kancelária odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, klient má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (Slovenskej obchodnej inšpekcii alebo oprávnenej právnickej osobe zapísanej do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva SR). Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Náležitosti návrhu upravuje § 12 podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov / ďalej len zák. č. 391/2015 Z. z. /. Na podanie návrhu môže spotrebiteľ využiť formulár, ktorého vzor tvorí prílohu zák. č. 391/2015 Z. z. a je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. Možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

16. Štátnu kontrolu poskytovania služieb spotrebiteľom na vnútornom trhu vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (https://www.soi.sk/sk/Alternativneriesenie- spotrebitelskych-sporov.soi).

17. Realitná kancelária je povinná viesť si evidenciu o reklamáciách. Evidencia o reklamáciách musí obsahovať nasledujúce údaje: dátum uplatnenia každej reklamácie, dátum vybavenia každej reklamácie a spôsob vybavenia každej reklamácie. Poverená osoba vybavuje reklamácie v poradí, v akom boli u nej uplatnené.

18. Na základe zistení vykonaných z reklamačných protokolov vyvodzuje realitná kancelária dôsledky, stanovuje metódy, návody a dáva pokyny, aby bolo možné predchádzať vzniku prípadných ďalších reklamácií.

19. Ustanovenia bodov 1. až 18. sa primerane vzťahujú aj na maklérov.

20. Realitná kancelária, jej makléri, zamestnanci zaisťujú ochranu poskytnutých osobných údajov klientov v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, hlavne v súlade s ustanoveniami zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Dokumenty na stiahnutie

vzorovy-formular-na-odstupenie-od-zmluvy.pdf Otvoriť (76.94 kB)  Stiahnúť
reklamacny-formular-fajn-1.pdf Otvoriť (361.77 kB)  Stiahnúť